Disclaimer

Privacy statement

Deze website wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van WemIT. Indien u door middel van vragen, inschrijven, sollicitaties of andere communicatie uw persoonsgegevens vermeldt, zullen deze worden geregistreerd voor het doel waarvoor u die gegevens vermeldt. Van die gegevens zal WemIT uitsluitend gebruik maken voor een goede communicatie met u.

Openbaarmaking / verstrekking aan derden

In geen geval, behoudens wettelijke verplichtingen, zullen uw gegevens aan derden (al dan niet tegen vergoeding) ter beschikking worden gesteld.

Vragen aan WemIT

Indien u via deze site of via e-mail vragen stelt aan WemIT, zullen uw gegevens worden geregistreerd voor het beantwoorden daarvan. Deze gegevens zullen overigens niet worden bewaard, behoudens in geval van communicatie over diensten van WemIT.

Derdenwerking

Deze privacy-verklaring is alleen van toepassing op gegevens verkregen door en bewaard door WemIT en heeft geen werking naar derden.

Wijzigingen

Deze privacy-verklaring kan naar aanleiding van wettelijke of andere omstandigheden moeten worden gewijzigd.

Copyright

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door WemIT. WemIT probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Disclaimer

WemIT sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van deze website.